Att förstå målet med vårdnadstvister

I en vårdnadstvist strävar man efter att definiera hur omsorgen om ett barn ska organiseras efter en separation. Denna beslutprocess ligger i händerna på en domare efter att en noggrann utredning utförts av en socialsekreterare.

En vårdnadstvist är den rättsliga process som initieras när två föräldrar inte är överens om vem som ska ta hand om deras gemensamma barn. Det finns en rad olika faktorer som kan ligga till grund för denna konflikt. Ibland är föräldrarnas relation så ansträngd att de inte kan samarbeta. I vissa fall kan konflikten härleda sig till våld eller missbruk. Det finns även situationer där den ena föräldern försöker hindra den andra från att umgås med barnen eller till och med planerar att flytta utomlands med dem utan den andra förälderns samtycke. Domaren tar beslutet om vårdnaden efter att en socialsekreterare har utrett situationen. Det är vanligt att domaren följer socialsekreterarens rekommendation.

Utfallet av vårdnadstvister

Målet med en vårdnadstvist är att lösa konflikten mellan föräldrarna på ett sätt som tar hänsyn till barnets rättigheter och behov. Utgångspunkten är att barnet har rätt att ha kontakt med båda föräldrarna i lika stor utsträckning. Tyvärr är detta inte alltid fallet i många vårdnadstvister. Ofta resulterar processen i att en av föräldrarna förlorar vårdnaden. Statistik visar att i 46 procent av fallen tilldelas mamman vårdnaden om barnet. För fäder är motsvarande siffra 33 procent, och i 21 procent av fallen beslutar domstolen om delad vårdnad. Domarens beslut påverkas av en mängd faktorer, inklusive barnets ålder som ofta har stor betydelse för utfallet. Det är sällan som en rekommendation om växelvis boende ges om barnet är tre år eller yngre. Äldre barn har större möjlighet att påverka domen baserat på sina egna preferenser.

Lösningar utanför domstol

Årligen påverkas omkring 60 000 barn av sina föräldrars separation i Sverige. Detta innebär att en betydande del av befolkningen någon gång ställs inför utmaningen att omstrukturera familjesituationen efter en separation. Ungefär 7000 vårdnadstvister avgörs i domstol varje år, vilket ändå är en minoritet av fallen där barn är inblandade. De flesta föräldrar lyckas hitta en lösning utanför rättssalen. För dem som önskar ansöka om ensam vårdnad finns möjlighet att vända sig till Skatteverket där nödvändiga blanketter finns tillgängliga. Om den andra föräldern godkänner ansökan kan processen vara avslutad inom några veckor. Om det däremot uppstår oenighet måste en domare fatta beslut om vem som ska tilldelas vårdnaden.

Här nedan kan du hitta mer information om vårdnadstvist på webbsida: vårdnadstvist.nu